Feedback
Wrong video?

Johann Pachelbel - Pachelbel: Canon & Gigue - Musique de chambre Powered by Last.fm

Partie A 5 In G-Dur
Musicalische Ergötzung: Partie I in F-dur
Musicalische Ergötzung: Partie II in c-moll
Partie A 4 In G-Dur
Musicalische Ergötzung: Partie III in B-dur
Musicalische Ergötzung: Partie IV in e-moll
Partie A 4 In Fis-Moll
Musicalische Ergötzung: Partie V in C-dur
Musicalische Ergötzung: Partie VI in B-dur
Canon & Gigue